DOŁĄCZ SIĘ

Interesują nas artykuły naukowe swobodne i dalsze od dyskursu akademickiego recenzje, eseje, wywiady, felietony, poezja i proza.

RedAKCJA nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowania tekstów, a także nadawania tytułów własnych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJE DOTYCZĄCE TEKSTÓW
– dopuszczalne formaty tekstów: DOCX, DOC, ODT,
– proponowane teksty nie powinny przekraczać 10 000 znaków (ze spacjami),
– czcionka Arial, rozmiar 10.

Załączniki
– biogram autora / autorki,
– plik z podpisami do plików graficznych,
– plik z ewentualnymi cytatami, wyróżnieniami w tekście.

STANDARYZACJA TEKSTU

CYTATY
– czcionka prosta, całość w cudzysłowie  („”)
– cytat w cytacie ujęcie w tzw. żabki (« »)

KURSYWA
– tytuły książek, artykułów, dzieł artystycznych,
– słowa obcojęzyczne.

PRZYPISY
– polskie nazewnictwo skrótów: tamże, tenże, dz. cyt-

zachowanie następującej kolejności:
> Książki:
[imię i nazwisko autora], [tytuł dzieła], [wydawnictwo], [miejsce i rok wydania], [numer strony, której dotyczy przypis],

> Czasopisma:
[imię i nazwisko autora], [tytuł], [tytuł czasopisma], [numer], [data wydania], [strona],

> Prace zbiorowe:
[tytuł dzieła], [imię i nazwisko redaktora], [wydawnictwo], [miejsce i rok wydania], [numer strony, której dotyczy przypis],

> Dokumenty elektroniczne:
Ogólne zasady opisu bibliograficznego dokumentów elektronicznych – jak przy publikacjach tradycyjnych.  W opisie należy uwzględnić datę dostępu oraz źródło, jeśli tekst znajduje się online,
np.: K. Karolak, Zbiór tekstów, Magazyn PROwincja.art.pl [online], 1 maja 2013 [dostęp: 2 sierpnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://prowincja.art.pl/2013/tojestprzyklad/

Bibliografia
– umieszczona na końcu tekstu,
– kolejność alfabetyczna według nazwisk autorów , jeśli nie jest znany autor dzieła wg tytułów dzieł,
– na początku listy pozycje bez autora,
– publikacje jednego autora zamieszczane wg kolejności wydania

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRAFIK, FOTOGRAFII

na stronę internetową:
– dłuższy bok zdjęcia minimum 1000 px
– RGB

do druku:
– format plików: .pdf, .tiff
– CMYK, 300 dpi

W nazwie pliku prosimy wpisać imię, nazwisko i tytuł pracy.
– wskazane dołączenie pliku tekstowego z podpisami, które powinny zawierać:
[nazwę wystawy], [imię i nazwisko autora], [tytuł], [rok powstania dzieła], [autora fotografii], [ źródło],
np.: Karolina Karolak, „Tytuł”, 2009, fot. Małgorzata Marecka (źródło: materiały prasowe Instytutu Sztuki)
Wystawa „Nosiła tytuł”, GSW  w Opolu, fot. A. Arnold (źródło: materiały prasowe organizatora)

PRAWA AUTORSKIE
Autor/autorka tekstu bądź pracy ma obowiązek podać informację o prawach autorskich do materiałów, które chce zamieścić na stronie!

Zdjęcia i materiały audio/wideo pochodzące z Internetu mogą zostać opublikowane wyłącznie:
a) jeśli pochodzą z materiałów prasowych
b) jeżeli funkcjonują w Internecie na zasadach Creative Commons >>> www.creativecommons.pl

One Comment on “DOŁĄCZ SIĘ”

Comments are closed.