A / just a couple of moments – Jana Gombiková

A / just a couple of moments is an ongoing series about living in Amsterdam, or abroad in general, as an immigrant, not really a stranger, but not feeling exactly at home too. This is my experience of the beauty and sadness that comes from being alone, lost in the another country you try to understand, but which will never understand you.
A / just a couple of moments to ciągle powstająca seria fotografii dotycząca życia w Amsterdamie lub po prostu życia na emigracji, jako nie do końca swój, nie do końca też obcy. To doświadczenie piękna i smutku, które towarzyszy samotności, byciu zagubioną w nie-swoim kraju, który usiłuje się zrozumieć bez wzajmeności.

 

 
Jana Gombiková is a Slovak photographer, writer and filmmaker, currently based nowhere.
 
 
 
Jana Gombiková jest słowacką fotografką, pisarką i realizatorką filmów, obecnie bez stałego miejsca zamieszkania.